کارگاه اقدامات اجرایی حفاظت مشارکتی

کارگاه اقدامات اجرایی حفاظت مشارکتی ذینفعان پارک ملی کلاه قاضی برگزار شد. کارگاه اول اقدامات اجرایی حفاظت مشارکتی ذینفعان پارک ملی کلاه قاضی در شهر محمدآباد جرقوبه برگزار شد. خبرهای تکمیلی و گزارش تصویری این کارگاه را در پیامهای بعدی دنبال کنید